Electroenergetică

 

Arta de a gestiona raţional energia este o problemă mereu actuală, deosebit de importantă, foarte complexă şi interesantă care permite o carieră de mare succes !

 

          Învăţământul electroenergetic timişorean este rezultatul unei istorii de excepţie, chiar dacă amintim doar  câteva dintre evenimentele care au precedat apariţia sa formală. Astfel trebuie pomenite o serie de centrale electrice construite chiar înainte de începutul secolului XX: centrala pe abur de la Bocşa Montană (1865,   având un generator de curent continuu ce debita 175 kW, 300V şi 175 A),  centrală cu abur la Timişoara (1884, 1500 CP, cu 3 generatoare tip Anglo Austrian Brush Electrical Company Ltd), hidrocentrala de la  Timişoara  (1884, putere instalată 1200 kW, cu 3 generatoare Ganz), centrala de la Grebla-Reşiţa (1903-1904 dotată cu trei generatoare trifazate Siemens-Halske de 1800 kW), dar şi prima instalaţie de iluminat public din Europa (12 noiembrie 1884), prima linie de tramvai electric din România în 1899 sau prima linie de troleibuz electric din România în 1942.

          Urmare a creşterii importanţei energeticii pentru societatea românească în anul 1972 a fost înfiinţată Catedra de Electroenergetică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică de la Institutul Politehnic din Timişoara. Ea are şi astăzi misiunea de a patrona activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din cadrul profilului de Electroenergetică, care exista în cadrul facultăţii încă din anul 1959.

          De-a lungul anilor, Catedra de Electroenergetică a contribuit la bunul mers al Facultăţii de Electrotehnică având la conducerea acesteia doi decani şi 4 prodecani.

          În prezent, Catedra de Electroenergetică, reorganizată ca şi Departament, are în Statul de funcţiuni 44 de posturi, din care: 4 profesori, 5 conferenţiari, 6 şefi de lucrări, 8 asistenţi şi 8 doctoranzi cu frecvenţă, 12 doctoranzi cu frecvență redusă la care se adaugă personalul nedidactic al catedrei. Dintre profesorii universitari ai catedrei, 4 sunt conducători de doctorat.

          Departamentul de Electroenergetică organizează şi conduce activitatea didactică a studenţilor din cadrul domeniului Inginerie Energetică, specializarea Ingineria sistemelor electroenergetice şi asigură pregătirea studenţilor de la celelalte specializări ale Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică şi de la celelalte facultăţi din cadrul UPT la disciplinele din domeniul Aparatelor şi echipamentelor electrice, al Materialelor electrotehnice şi al Producerii, Transportului şi distribuţiei energiei electrice.

          Departamentul dispune de următoarele laboratoare:

 • laborator de aparate electrice de joasă tensiune;
 • laborator de aparate electrice de înaltă tensiune;
 • laborator de materiale electrotehnice;
 • laborator de partea electrică a centralelor electrice;
 • laborator de staţii şi posturi electrice de transformare;
 • laborator de transport şi distribuţie a energiei electrice;
 • laborator de sisteme electroenergetice;
 • laborator de calculatoare;
 • laborator de metode numerice şi optimizări în ingineria energetică;
 • laborator de tehnica tensiunilor înalte şi compatibilitate electromagnetică;
 • laborator de protecţii prin relee;
 • laborator de automatizarea şi conducerea proceselor energetice;
 • laborator de consumatori de energie electrică;
 • laborator de proiectare asistată de calculator a circuitelor secundare;
 • laboratoarele de cercetare pentru dezvoltare de soft specializat, dedicat domeniului energetic.

          Activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor Departamentului de Electroenergetică este orientată spre teme de importanţă majoră din domeniul energeticii. Rezultatele sunt aplicate, în principal, în cadrul unităţilor C.N.E.E. Transelectrica S.A. şi operatorilor de distribuţie a energiei electrice, ele contribuind la îmbunătăţirea funcţionării sistemului electroenergetic naţional în ansamblu sau ale unor subsisteme sau echipamente energetice din cadrul acestuia.

          Principalele direcţii de cercetare sunt următoarele:

 • optimizarea construcţiei şi funcţionării aparatelor electrice;
 • echipamente electrice de protecţie şi automatizare cu logică programată;
 • analiza, optimizarea şi estimarea regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice complexe;
 • îmbunătăţirea stabilităţii sistemelor electrice de putere prin optimizarea sistemelor de reglare automată a generatoarelor sincrone;
 • prognoza consumului de energie electrică şi a puterii;
 • fenomenele tranzitorii electromagnetice în sistemele electrice de putere;
 • bilanţuri energetice pentru consumatori industriali şi de altă natură;
 • comportarea sistemelor energetice industriale în regim de insularizare;
 • asigurarea calităţii energiei electrice;
 • reconfigurarea reţelelor electrice;
 • analiza şi îmbunătăţirea calităţilor materialelor electroizolante;
 • ameliorarea fiabilităţi echipamentelor şi reţelelor electrice;
 • studiul tensiunilor induse de liniile electrice de înaltă tensiune în elementele conductoare din vecinătatea acestora, compatibilitatea electromagnetică şi analiza riscului electromagnetic.

          În perioada actuală, pionieratele au devenit mult mai rare, domeniul s-a maturizat ... Dar există preocupări în cadrul colectivelor din cadrul Departamentului care sunt convergente cu direcţiile de lucru care se regăsesc şi în alte universităţi şi, mai ales, şi pe teren, în viaţa reală. Se acordă o atenţie foarte mare tehnicii de calcul moderne, sistemelor bazate pe microprocesoare (sau microcontrolere) şi conducerea sistemului utilizând aceste instrumente. La ora actuală în sistem se realizează o migrare spre echipamente "inteligente". Este (şi va fi) nevoie de personal care să fie capabil să exploateze aceste echipamente şi să interpreteze datele pe care acestea le pot furniza. Încă din primii ani de studiu, în cadrul Departamentului de Electroenergetică o atenţie mărită se acordă tehnicii de calcul, atât din punct de vedere al utilizării, cât şi, de ce nu, al programării. Se studiază limbaje de programare actuale, orientate pe obiecte, vizuale sau axate pe tehnici din domeniul inteligenţei artificiale. În aceste direcţii, câştigul pentru studenţi este evidenţiat din două puncte de vedere: pe de o parte deprinderea utilizării unor limbaje de programare cu mare căutare pe piaţă şi pe de altă parte, posibilitatea de a utiliza aceste cunoştinţe în domeniul ingineriei energetice (fără a apela la alţi "experţi"). Continuând pe acelaşi palier de preocupări, dar la un nivel de complexitate superior, se realizează o conexiune a acestor limbaje cu echipamente periferice "inteligente", cum ar fi PLC-urile sau  sistemele cu microprocesoare. În domeniu şi în industrie, în general, o atenţie foarte mare se acordă la ora actuală protecţiilor şi automatizărilor. Studenţii au acces la astfel de cunoştinţe strict aplicate în domeniul ingineriei energetice, cât şi la cunoştinţe fundamentale de tehnici de reglare automată a proceselor. De asemenea, studenţilor le sunt furnizate cunoştinţe din domeniul electronicii de putere, aceasta fiind tot mai mult prezentă în cadrul ingineriei energetice. Disciplinele de pură specialitate beneficiază din plin de utilizarea tehnicii moderne de calcul. Aici se pot enumera analiza asistată de calculator a regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice (utilizând în acest scop programe specializate licenţiate sau proprii), tehnici numerice şi de optimizare pentru rezolvarea unor probleme diferite din domeniu (soluţionate cu metode clasice sau bazate pe tehnici ale inteligenţei artificiale), proiectarea reţelelor de transport şi de distribuţie, a staţiilor, a circuitelor secundare etc. Preocupările membrilor colectivului sunt corelate cu o bună parte din proiectele care se derulează în perioada actuală în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional. În acest sens se pot enumera: extinderea reţelei de transport al energiei electrice din partea de Vest şi Sud-Vest din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional, integrarea diferiţilor producători din surse regenerabile de energie etc. Pregătirea pe care o oferă Departamentul de Electroenergetică asigură un orizont de dezvoltare foarte larg.

          Este de remarcat totuşi:

 • performanţa sistemului energetic naţional, evenimentele majore de tip "cădere de sistem" nu au mai apărut din 1977 (dar analizăm evenimentul din august 2003 din Statele Unite sau cel din noiembrie 2006 din Europa de Vest). Evident pentru aceasta oamenii din sistem reprezintă un element foarte important, iar pregătirea lor iniţială se face şi la Timişoara !
 • dacă ne gândim la importanţa domeniului sau la perspectiva de existenţă a sa peste 20 de ani, să încercăm să ne imaginăm societatea fără energie electrică sau câte elemente din viaţa noastră nu sunt legate de energia electrică !
 • departamentul nostru este unul cu mulţi tineri şi unii dintre ei sunt "primii" din UPT: cel mai tânăr doctor (ca vârstă de obţinere a titlului), cel mai tânăr şef de lucrări (ca moment al reuşitei la concurs), cel mai tânăr conferenţiar (ca moment al reuşitei la concurs).

          Astfel, domeniul care este guvernat de către Departamentul de Electroenergetică, a fost, este, şi cu siguranţă va fi un domeniu extrem de dinamic, în continuă dezvoltare, multidisciplinar prin prisma cunoştinţelor implicate  şi care se află la baza nevoilor oricărei societăţi pentru a funcţiona. Departamentul de Electroenergetică îşi continuă astfel istoria prin corpul profesoral de care dispune şi va dispune de-a lungul timpului.