FAQs

1. Dacă am problemă cui mă adresez?

Ordinea în care încerci să cauți soluție la problema ta:

 • consulți secțiunea de întrebări și răspunsuri;
 • întrebi șeful de an;
 • întrebi decanul de an, tutorele de an;
 • întrebi persoanele din structurile facultății (secretare, prodecan, decan) și universității.

Date de contact găsești aici și aici (dacă faci prin email, utilizezi email-ul tau de UPT).

De asemenea, voluntarii din Liga LSFEE te pot ghida să rezolvi problemele tale, eficient.

*************************************************************

2. Ce reprezintă Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii?

Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS) este un instrument al Spațiului european al învățământului superior, utilizat pentru a spori transparența studiilor și a cursurilor. Acesta îi ajută pe studenți să se deplaseze în mai multe țări și să obțină recunoașterea calificărilor lor universitare și a perioadelor de studiu în străinătate.

Este un instrument central în cadrul procesului de la Bologna, care are drept scop să faciliteze comparația la nivel internațional între sistemele naționale de educație.

*************************************************************

3. Ce este Procesul de la Bologna?

Procesul de la Bologna urmărește să asigure o mai mare coerență a sistemelor de învățământ superior din Europa. 

El a condus la instituirea Spațiului european al învățământului superior pentru a facilita mobilitatea studenților și a personalului, pentru a face ca învățământul superior să devină mai incluziv și mai accesibil și pentru a spori atractivitatea și competitivitatea sistemului european de învățământ superior la nivel global. 

În cadrul Spațiului european al învățământului superior, toate țările participante au fost de acord:

 • să introducă un sistem de învățământ superior cu trei cicluri: licență, masterat și doctorat
 • să garanteze recunoașterea reciprocă a calificărilor și a perioadelor de învățare finalizate la alte universități din străinătate
 • să implementeze un sistem de asigurare de calității, pentru a consolida calitatea și relevanța procesului de învățare și predare

*************************************************************

4. Ce sunt creditele?

Creditele sunt unităţi de măsură convenţionale, reprezentate sub forma unor valori numerice (întregi), care reflectă volumul de muncă necesar asimilării (un credit reprezintă aproximativ 25 de ore de muncă), de către studenţi, a unei discipline specifice, sub forma diferitelor activităţi (curs, seminar, laborator, activitate practică, studiu individual, evaluare). Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi nu au scopul de a măsura calitatea învăţării.

În cadrul sistemului de credite, semestrul reprezintă unitatea academică de bază. Fiecărei discipline i se alocă un număr de credite, în funcţie de volumul de muncă solicitat studentului pentru asimilarea acesteia, în cadrul unui semestru.
Studentul primeşte integral creditele alocate unei discipline studiate pe parcursul unui semestru doar dacă o promovează, respectiv dacă obţine cel puţin nota 5 (nota finală) sau, după caz, calificativul “admis”.

În fiecare an universitar sunt 60 de credite (împărțite între disciplinele obligatorii şi opţionale, în funcție de numărul orelor de muncă alocate în planul de învățământ), 30 în semestrul 1 și 30 în semestrul 2.

Numărul de credite aferente disciplinelor se poate consulta în planurile de învățământ (licență, master).

*************************************************************

5. De câte credite am nevoie pentru a promova anul universitar?

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii Licenţă din Universitatea Politehnica Timişoara, Art. 40.

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul universitar următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • la finalul anului I ai acumulat cel puțin 35 de credite;
 • la finalul anului II ai acumulat cel puțin 75 de credite (anii I + II), dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;
 • la finalul anului III ai acumulat cel puțin 120 de credite (anii I + II + III), dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;

Nu există o limită de credite necesare trecerii din semestrul 1 în semestrul 2.

Nu se iau în considerare (pentru promovare) creditele corespunzătoare disciplinelor facultative. 

Pentru  finalizarea studiilor studentul trebuie să aibă toate disciplinele promovate, adică 60 credite x numărul anilor de studii.

*************************************************************

6. Cum se promovează o disciplină?

Disciplinele din planul de învățământ pot avea următoarele componente (1, 2 sau 3 din lista de mai jos):

 • Curs - componenta disciplinei la care se discută preponderent partea teoretică și la care participă toți studenții dintr-o serie.
 • Seminar - componenta disciplinei la care se aprofundează cunoștințele dobândite la curs și la care participă o grupă de studenți dintr-o serie.
 • Laborator - componenta disciplinei la care se pun în practică cunoștințele teoretice dubândite și la care participă o semigrupă de studenți dintr-o serie.
 • Proiect - componenta cea mai complexă a disciplinei cu un set bine precizat de obiective, care are scopul punerii în practică a cunoștințelor teoretice și practice dobândite și la care participă o semigrupă de studenți dintr-o serie.

Disciplinele au număr de credite asociate. Acest număr poți afla din planul de învățământ sau din fișa disciplinei (le poți consulta în Meniu, secțiunea Educație).

Promovarea disciplinei înseamnă obținerea notei finale minimum 5 la disciplina respectivă. Nota finală de la fiecare disciplină are două componente:

 • nota examen (4 astfel de discipline pe semestru - evaluarea facându-se în sesiune) sau nota evaluare distribuită (restul disciplinelor din semestru - evaluarea lor facându-se în timpul semestrului) 

La toate disciplinele se organizează 3 prezentări pentru examen/evaluare distribuită (2 gratuite și al 3-lea cu taxă).

 • nota activitate pe parcurs  - notă prin care se evaluează implicarea studentului pe parcursul întregului semestru în activitățile practice (seminar, laborator, proiect)

Ponderea celor două componente stabilește titularul de disciplină și comunică la începutul semestrului tuturor studenților.

Suma creditelor de la disciplinele dintr-un semestru universitar este 30, iar dintr-un an universitar este 60.

*************************************************************

7. Ce trebuie să fac dacă NU promovez o disciplină?

Dacă nu ai obținut la o disciplină nota finală minimum 5, disciplina respectivă se consideră restanță. Nu primești nici creditele aferente.

Trecerea în următorul an (cu îndeplinirea condițiilor de la pct. 5) se face cu discipline restante, nepromovate, care trebuie recontractate în condițiile Art. 41 din Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii Licenţă din Universitatea Politehnica Timişoara.

*************************************************************

8. Cum aflu din ce grupă și semigrupă fac parte?

Componența grupelor și semigrupelor se afișează la începutul fiecărui an universitar la secțiunea Avizier - Grupe de studiu.

*************************************************************

9. Ce fel de taxe există și unde le pot plăti?

În cadrul Universității Politehnica Timișoara există diverse taxe, lista acestora fiind accesibilă aici.

Vei fi supus la plată în diferite situații: recontractarea unei discipline restante (la începutul anului universitar următor),  participare la prezentarea a 3-a la examen/evaluare distribuită, recuperarea prezențelor la sport sau laboratoare, plata taxei de studii a anului în curs etc.

Taxele se plătesc prin intermediul platformei student.upt.ro, în care accesul se face pe baza credențialelor UPT (prenume.nume@student.upt.ro și parola aferentă - primite în anul 1).

În cazul în care se depășește perioada dedicată efectuării plăților se aplică o penalizare de 10%, iar, în cazul neefectuării plății studentul este exmatriculat.

*************************************************************

10. Cum pot obține bursă?

Despre burse găsești mai multe informații la secțiunea Educație - Burse.

*************************************************************