Informaţii Burse

Universitatea Politehnica Timișoara promovează performanța în rândul studenților, facilitează accesul la servicii educaționale pentru cei proveniți din medii socio-economice defavorizate și asigură unui climat de echitate în învățământul superior românesc.

Metodologia privind acordarea de burse și de alte forma de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, în Universitatea Politehnica Timișoara, valabil începând de anul universitar 2023-2024 se acordă următoarele tipuri de burse:

Categorii de burse și beneficiari:

Burse pentru rezultatea academice:

1.1. Burse de excelență olimpică I /internațională.

1.2. Burse de performanță.

1.3. Bursă de performanță științifică (PS).

Beneficiarii sunt studenții înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de finanțare, care nu au statutul de reînmatriculat și sunt integraliști.

Bursele de performanță sunt oferite ca recompensă a performanței academice, în funcție de media de bursă.

Media de bursă este reprezentată de:

  1. media de la concursul de admitere în cazul studenților în anul 1 licență și master (semestrul 1) și
  2. de media notelor pe semestrul anterior, dacă toate disciplinele au fost promovate (anul 1 semestrul 2, anii 2, 3, 4 licență, respectiv anul 1 semestrul 2 și anul 2 master).

Cuantumurile burselor:

  • Burse de performanță 1 (1500 RON/lună) pentru studenții de licență cu media de bursă egală cu 10.
  • Burse de perfomanță 2 (1200 RON/lună) pentru studenții de licență cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10; 
  • Burse de performanță 3 ( 1000 RON/lună) pentru studenții de licență cu media de bursă mai mică decât 9,50:
  • Bursele de performanță 1 nu se acordă studenților din anul I ciclul licență, sem.1 .
  • Burse de performanță de master (1200 RON/lună) pentru studenții de master cu media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior și mai mică sau egală cu 10,00.

Burse sociale

Bursele sociale au un cuantum de 900 RON/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 15- credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

  • orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de ivaliditate;
  • cei a căror familie nu a realizat, în cele 12 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială  poate fi cumulată cu alte burse.

 

Burse speciale masteranzi

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master, Universitatea Poliehnica Timișoara acordă din veniturile proprii , burse speciale pentru studenții masteranzi.

Detalii despre acordarea burselor speciale pentru studenții masteranzi .

Bursele speciale masteranzi au un cuantum de 500 RON/lună, se acordă semestrial și poate fi cumulată cu orice tip de bursă.

 

Informații suplimentare

1. În cazul burselor sociale , menținerea acestei burse pentru semestrul II este condiționată de promovarea la finele prezentării a 3-a , a unui număr de examene, de pe sem.I care le conferă minim 15 credite transferabile. 

Procedura de acordare se afișează în fiecare semestru pe Avizierul electronic și se trimite către sefii de ani.

2. În cazul burselor de performanță, pe sem. 2, ele se vor afișa după încheierea celor trei prezentări la disciplinele din sem 1.

3. Extras de cont depun doar cei care nu avut avut bursă niciodată sau cei care și-au schimbat contul bancar.

4. Extrasul de cont trebuie să fie pe numele studentului care primește bursă. AICI vedeți băncile cu care UPT are încheiate acorduri, deci nu se percep comisioane (BCR, BRD, BTRL, ING și RZBR). 

5. Rezultatele se afișează pe Avizierul electronic.

 

Files
Regulament privind acordarea de burse si ajutoare sociale pentru studentii ciclurilor de invatamant universitar de licenta si master in Universitatea Politehnica Timisoara