Misiune şi obiective Inginerie Electrică

Misiunea şi obiectivele programului de studii

LICENŢĂ "INGINERIE ELECTRICĂ"

(2014-2015)

Misiunea programului de studii Misiunea în plan didactic  Realizarea la un înalt nivel de performanţă a pregătirii viitorilor ingineri, în domeniul ingineriei electrice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres al societăţii româneşti, prin armonizarea obiectivelor academice cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă.
Misiunea în planul cercetării ştiinţifice Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, racordată la teme de actualitate, prin corelarea pregătirii teoretice de bază cu dezvoltarea unor abilităţi specifice de informare-documentare, investigare, experimentare, valorificare a rezultatelor şi de lucru în echipă.
Obiectivele programului de studii
  1. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor privind aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale din matematică, din ştiinţele naturii şi din electrotehnică în aplicaţii practice ale ingineriei electrice.
  2. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de utilizare a tehnicilor informatice de analiză, modelare şi simulare a sistemelor electrice.
  3. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor privind utilizarea tehnicilor de măsurare şi achiziţie de date, precum şi de proiectare, exploatare şi mentenanţă a instalaţiilor electrice de forţă şi automatizare.
  4. Formarea şi dezvoltarea competenţelor privind activitatea în echipe pluridisciplinare, coordonarea activităţilor, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor, condiţiilor de finalizare şi respectarea termenelor.
  5. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de utilizare eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare, precum şi de formare profesională asistată.

 

 

Misiunea şi obiectivele programului de studii

MASTER „ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTRONICĂ DE PUTERE”

(2014-2015)

 

Misiunea programului de studii Misiunea în plan didactic  Dezvoltarea unor programe formative, compatibile cu programe europene similare de master, pentru obţinerea de cunoştinţe aprofundate în subdomenii specifice ale ingineriei electrice şi dezvoltarea de competenţe profesionale, în acord cu tendinţele moderne, actuale pe plan mondial. 
Misiunea în planul cercetării ştiinţifice Dezvoltarea competenţelor de cercetare, prin racordarea tematicii lucrărilor aplicative şi de disertaţie la teme actuale de cercetare în domeniul ingineriei electrice, dezvoltarea abilităţilor de proiectare optimală, modelare şi simulare, de lucru în echipă, de comunicare şi prezentare, precum şi implicarea masteranzilor în programele de doctorat şi în activitatea de cercetare a cadrelor didactice.
Obiectivele programului de studii
  1. Completarea şi aprofundarea cunoştinţelor fundamentale dobândite de studenţi în cadrul ciclului de licenţă Inginerie electrică, prin abordarea unor tematici complementare, ce vizează acţionările electrice şi electrotehnologiile avansate, cu electronică de putere, automatizarea digitală a proceselor industriale, sisteme neliniare şi tehnici moderne de reglaj şi identificare a sistemelor electromecanice, procesarea digitală a semnalelor, sisteme dedicate industriale şi automotive, senzori inteligenţi fără fir, tehnici de proiectare optimală a echipamentelor electrice.
  2. Perfecţionarea abilităţilor şi competenţelor de utilizare a tehnicilor informatice de analiză, modelare şi simulare a sistemelor electrice.
  3. Perfecţionarea competenţelor privind activitatea în echipe pluridisciplinare, coordonarea activităţilor, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor, condiţiilor de finalizare şi respectarea termenelor.
  4. Perfecţionarea abilităţilor şi competenţelor de utilizare eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare, precum şi de formare profesională asistată.