Misiune şi obiective Inginerie Energetică

Misiunea şi obiectivele programului de studii

LICENŢĂ "INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE"

Misiunea programului de studii

Ciclul de studii de licenţă din domeniul Inginerie Energetică, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice are menirea de a forma specialişti în domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice, în noile condiţii create de liberalizarea pieţei de energie, de dereglementare accentuată a domeniului energiei şi de funcţionare interconectată a sistemului electroenergetic al României cu cel european (UCTE). Formarea unor astfel de specialişti implică şi realizarea unei activităţi didactice şi de cercetare după modelul universităţilor de prestigiu din Europa, valorificând experienţa acumulată în cei peste 90 de ani de învăţământ electric la Timişoara, în general, respectiv în cei 60 de ani de învăţământ în domeniul electroenergeticii, în particular. Tematica şi modul de organizare a ciclului de licenţă au în vedere cerinţele forţei de muncă din cadrul Uniunii Europene, în general, şi al României, în particular, încurajarea domeniilor în care se formează specialişti implicaţi în dezvoltarea industrială a României, formarea de specialişti care să asigure schimbul de generaţii din cadrul exploatării sistemului electroenergetic, dezvoltarea studiilor de specialitate prin programe interne şi internaţionale.

Îndeplinirea dezideratelor mai sus menţionate este asigurată de experienţa deosebită a cadrelor didactice de la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică şi în primul rând a celor de la Departamentul de Electroenergetică, care coordonează activitatea acestei specializări şi care se bucură de un meritat prestigiu pe plan naţional şi internaţional. Afirmaţia este valabilă şi pentru cadrele didactice de la alte departamente din cadrul universităţii, care îşi desfăşoară activitatea didactică la specializarea de Ingineria sistemelor electroenergetice, în totalitate sau parţial. La aceasta se adaugă, fără îndoială, valoroasa bază materială a Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică, a Departamentului de Electroenergetică  în acest domeniu (laboratoare dotate cu echipamente de încercări electrice, modelări analogice, tehnică de calcul, pachete software specializate etc.).

Dezvoltarea unor programe formative, compatibile cu programe europene similare de licenţă, pentru obţinerea de cunoştinţe solide în subdomenii specifice ale ingineriei sistemelor electroenergetice, cu referire specială la metodele moderne de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, la analiza, optimizarea, monitorizarea şi conducerea funcţionării sistemelor electroenergetice complexe de mari dimensiuni, similare cu sistemul electroenergetic naţional şi cu subsistemele deservite de dispeceratele energetice teritoriale din cadrul CNTEE Transelectrica SA, respectiv companiile de electricitate de distribuţie. Prin disciplinele parcurse, se urmăreşte dezvoltarea de competenţe profesionale, în acord cu tendinţele moderne, actuale pe plan mondial. Se remarcă faptul că la toate disciplinele cuprinse în planul de învăţământ aplicaţiile practice şi studiile de caz au o pondere însemnată, atât în cadrul cursului, cât şi în cadrul lucrărilor de laborator. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării urmăresc: a) înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, tehnica măsurării, ştiinţei materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, informatică şi automatică; b) identificarea, analiza problemelor conflictuale şi soluţionarea lor în condiţii economice favorabile; c) comunicarea, lucrul în echipă, cooperarea interdisciplinară, inovarea; d) legislaţia, economia, managementul şi marketingul; e) înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de inginerie energetică; f) dobândirea cunoştinţelor despre maşini şi echipamente electrice, materiale electrotehnice, electronică şi măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice; g) înţelegerea şi utilizarea tehnicii de calcul, a metodelor numerice şi celor de optimizare, a microprocesoarelor în ingineria energetică; h) dobândirea deprinderilor teoretice şi practice legate de producerea şi utilizarea energiei electrice; i) formarea deprinderilor teoretice şi practice legate de transportul şi distribuţia energiei electrice; j) dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice legate de funcţionarea, analiza, optimizarea şi conducerea sistemelor electroenergetice. Primele cinci categorii de competenţe sunt comune pentru toate domeniile de inginerie din cadrul universităţii, în spiritul implementării eficiente a sistemului de credite transferabile, ca parte integrantă a procesului Bologna.

.
Obiectivele programului de studii

 

Obiectivele programului Ingineria Sistemelor Electroenergetice sunt următoarele:

  1. Realizarea unei pregătiri de specialitate în domeniul Ingineria Sistemelor Electroenergetice, la standarde ridicate, prin încurajarea profesionalismului şi a creativităţii, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
  2. Pregătirea studenţilor pentru angajarea în activităţi profesionale, în companii cu profil electric, electronic şi IT, organizaţii, instituţii şi agenţi economici din Regiunea de Vest, din ţară şi din străinătate;
  3. Formarea de absolvenţi capabili să se perfecţioneze prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfăşurarea programului.

 

 

Misiunea şi obiectivele programului de studii

MASTER „CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE”

 

 

Misiunea programului de studii

Programul de studii CSEE este un master de aprofundare a studiilor de licenţă din domeniul Ingineriei Energetice şi de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Acesta îşi propune formarea de specialişti pentru activitatea de conducere şi de cercetare la înalt nivel teoretic şi aplicativ, care să fie capabili să abordeze şi să soluţioneze probleme complexe legate de informatizarea, supravegherea, coordonarea şi conducerea reţelelor şi sistemelor electroenergetice. Formarea unor astfel de specialişti implică şi prevederea unei activităţi de cercetare după modelul universităţilor de prestigiu din Europa. Aceasta impune implicarea cursanţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul contractelor de cercetare din departament.

Dezvoltarea competenţelor de cercetare, prin racordarea tematicii lucrărilor aplicative şi de disertaţie la teme actuale de cercetare în domeniul ingineriei electroenergetice, dezvoltarea abilităţilor de conducere optimală a reţelelor şi sistemelor electroenergetice, modelare şi simulare în domeniul specific, utilizarea metodelor moderne bazate pe inteligenţă artificială, formarea unor deprinderi privind utilizarea celor mai moderne programe de calcul din domeniu, de lucru în echipă, de comunicare şi prezentare, precum şi implicarea masteranzilor în programele de doctorat şi în activitatea de cercetare contractuală a centrelor şi colectivelor de cercetare.

Toate acestea fiind în directă corelație cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale agenţilor angajatori şi ale altor actori de pe piaţa muncii.

Obiectivele programului de studii

 

Obiectivele activităţilor desfăşurate de Departamentul de Electroenergetică pentru nivelul Master sunt:

  1. Formarea profesională și competitivă de specialişti în domeniul Ingineriei Energetice;
  2. Atragerea masteranzilor la activitatea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă şi la competiţia prin granturi, pentru formarea în domeniu a viitorilor cercetători sau cadre didactice;
  3. Afirmarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi masteranzilor prin publicarea unor lucrări ştiinţifice, participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice, elaborarea de contracte de cercetare;
  4. Acoperirea domeniilor importante de cercetare ştiinţifică care să confere absolventului posibilitatea accesării de programe de studii de doctorat;
  5. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi expertiză în contextul Ariei Europene a Cercetării.